27/10/2011

Zveřejnění ukázkových studiií proveditelnosti pro PO2
V sekci vzory a metodiky k programům z OPŽP jsou nově uveřejněny dvě ukázkové studie proveditelnosti pro podoblast podpory 2.1.3 v Prioritní ose 2 - kropící a samosběrné vozy zpracované jak pro menší osídlení - obce, tak i pro městské zástavby.

Prašnost z automobilové dopravy patří obecně mezi jeden z nejvýznamnějších zdrojů zátěže ovzduší. Tyto nečistoty z povrchu komunikace jsou postupně a opakovaně vynášeny do okolí jedoucími vozidly. Tzv. sekundární prašnost lze účinně řešit pouze definitivním odstraněním částic z povrchu vozovky, tj. důsledným vyčištěním komunikace.

SFŽP ČR přispívá na nákup čistící techniky - samosběrných strojů se skrápěním - z Prioritní osy 2 v Operačním programu Životní prostředí. Parametry řešení, tj. způsob a četnost čištění komunikací musí být zvoleny s cílem dosáhnout maximálního účinku za přijatelných investičních i provozních nákladů. Zveřejněné studie mají žadatelům pomoci při hledání správného nastavení všech potřebných parametrů.

Ukázková studie proveditelnosti pro podoblast podpory 2.1.3 v Prioritní ose 2 - pro město

http://www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/42/12631-opzp213_mesto.pdf

Ukázková studie proveditelnosti pro podoblast podpory 2.1.3 v Prioritní ose 2 - pro malou obec

http://www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/42/12630-opzp213_malaobec.pdf

Zdroj:

http://www.enviweb.cz/clanek/doprava/88695/zverejneni-ukazkovych-studiii-proveditelnosti-pro-po2