23/02/2012

Ministr Chalupa představil vládě ČR „6. hodnotící zprávu o plnění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství ČR za rok 2010“ Ministerstva životního prostředí. Plán odpadového hospodářství je základní strategií pro prevenci vzniku a využívání odpadů. Převážná většina Plánem stanovených cílů je plněna, dochází k úspěšné realizaci náročných environmentálních závazků na evropské i mezinárodní úrovni. ČR dodržuje Evropskou unií schválenou hierarchii nakládání s odpady, snižuje významně produkci určitých toků odpadů a v souladu s principy udržitelnosti a konkurenceschopnosti podporuje nárůst materiálového a energetického využívání odpadů. Nakládání s komunálním odpadem je do dalšího období pro ministerstvo výzvou a jak ministr Chalupa zdůrazňuje: „Přednostně se můj resort zaměří na snižování podílu biologicky rozložitelného komunálního odpadu ukládaného na skládky a na využití odpadů jako náhrady primárních surovinových zdrojů. Možnosti podpory spatřuji například ve financování projektů odpadového hospodářství z Operačního programu Životní prostředí“.

Všestranná podpora na regionální i celonárodní úrovni je pro výstavbu zařízení pro energetické využívání odpadů, což ministerstvo považuje za perspektivní protipól k převažujícímu skládkování směsného komunálního odpadu. Pro srovnání např. v Německu, Rakousku nebo Beneluxu je energetické využívání odpadů trojnásobně vyšší, ve skandinávských zemích pak čtyřnásobně, než je tomu v ČR. Pro kraje ČR je plánovaná výstavba těchto zařízení klíčová pro integraci systémů třídění, separace a využívání odpadů a v neposlední řadě pro udržitelnost odpadového hospodářství.

Ministr Chalupa k tomu dodává: „Zařízení pro energetické využívání odpadů budou provozována za přísného dozoru České inspekce životního prostředí a dohledu nad dodržováním emisních limitů na ochranu ovzduší. Jak název zařízení napovídá, zařízení budou vyrábět elektrickou energii a teplo, které by musely být vyrobeny z neobnovitelných zdrojů.“

Argumentem ministerstva je kromě jiného i to, že dojde k vyrovnání rozdílu mezi cenou za odstranění odpadu skládkováním se současnou realistickou úpravou ekonomických nástrojů.

Pochybnosti nad potlačením recyklace odpadů ministerstvo vylučuje především ve vztahu k obalům, pro které jsou novelou zákona o obalech navrženy přísnější procentuální, u některých materiálů až o desítky procent vyšší, rozsahy recyklace a využití obalového odpadu v roce 2020 oproti roku 2012. Do systému třídění bylo ke konci roku 2010 zapojeno 98 % populace ČR žijících v 5904 obcích. Patříme tak z hlediska pokrytí populace k nejúspěšnějším v Evropě. V číslech to představuje dosažení míry recyklace a využití odpadů z obalů z celkového množství uvedených na trh 95 % papíru, 75 % skla, 61 % plastů, 64 % kovů, 29 % ostatních obalů (nápojové kartony, dřevěné obaly a obaly z jiných materiálů). Celkem bylo materiálově využito 73 % odpadů z obalů.

Obce ČR, mj. zavedením povinného minimálně 5komoditního sběru – papíru, skla, plastů, kovů a bioodpadu – přispějí k celorepublikové bilanci sběru a využívání komunálního odpadu. Zde dosahujeme 9% energetického a více než 24% materiálového využívání z celkové produkce 5,362 mil. tun.

Systémy fungující v oblasti zpětného odběru elektrozařízení, baterií, akumulátorů, pneumatik a autovraků zajistí dosažení nově stanovovaných vyšších kvót pro využití vytříděných komodit ve vazbě na druhotné suroviny.

Řešení problematických cílů bude přednostní při tvorbě nového plánu odpadového hospodářství ČR pro období od roku 2013, jehož příprava byla ministerstvem již zahájena v loňském roce.

Zdroj: http://www.mzp.cz/cz/news_120222_odpady