29/04/2012

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa předložil Senátu Zprávu o stavu životního prostředí za rok 2010. Jedná se o dokument obsahující pravidelný souhrn aktuálních dat a trendů ve vývoji české přírody, krajiny a jednotlivých složek životního prostředí. Tyto informace následně slouží k návrhu opatření vedoucích ke zlepšení situace v dané oblasti. Ministr Chalupa předložil senátorům dokument, který obsahuje soubor 39 klíčových indikátorů včetně jejich vyhodnocení. „Ve Zprávě jsou nastíněny pozitivní a negativní trendy současného vývoje životního prostředí, a to v oblastech: ovzduší a klima, vodní hospodářství a jakost vody, biodiverzita a ekosystémové služby, lesy a krajina, průmysl a energetika, doprava, půda a zemědělství, odpady a materiálové toky, zdraví a financování ochrany životního prostředí,“ uvedl během svého vystoupení ministr Chalupa.

Zpráva konstatuje, že v oblasti kvality ovzduší a změny klimatu dochází celkově ke zlepšování, zejména v oblasti snižování emisí okyselujících látek, kdy v letech 2000 – 2010 emise poklesly o téměř 20 procent. Negativním prvkem v oblasti ovzduší je rozšíření rozsahu území se zhoršenou kvalitou ovzduší. Nepříznivý vývoj kvality ovzduší v těchto územích byl kromě nárůstu průmyslového znečištění ve značné míře ovlivněn meteorologickými podmínkami v roce 2010. Nejhorší situace je v Moravskoslezském kraji, dále se zhoršená kvalita ovzduší v roce 2010 vyskytovala v inverzních polohách (např. Kladno), v oblastech s intenzivní dopravní zátěží (např. Praha) i v malých sídlech, kde převažuje vytápění prostřednictvím lokálních topenišť.

V oblasti jakosti vod se jakost tekoucích vod nadále velmi pozvolna zlepšuje. V oblasti vodního hospodářství se projevují intenzivní investice v této oblasti, prodlužuje se délka kanalizační sítě a dochází k zvyšování podílu obyvatel připojených na kanalizaci zakončenou čistírnou odpadních vod.

V oblasti odpadů došlo mezi roky 2009 a 2010 ke snížení celkové produkce odpadů a nejvíce se snížila produkce nebezpečných odpadů. Z celkového množství vzniklých odpadů z obalů bylo recyklací využito 70 procent a energeticky využito 7,9 procent. Vzrůstá podíl materiálového využití komunálního odpadu.

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů roste a indikativní cíl 8 procent podílu do roku 2010 tak byl splněn.

Mezi příklady, které mají pomoci k odstraňování negativních trendů v životním prostředí, uvedl ministr Chalupa zavádění řady legislativních i nelegislativních opatření. „Hlavní dlouhodobou prioritou je snaha o zlepšení kvality ovzduší, protipovodňová opatření, nakládání s odpady a zvyšování energetické účinnosti, a to jak na straně výroby, tak i spotřeby energie,“ uvedl ministr. MŽP se dále zaměřuje i na ochranu půdy, kde je dlouhodobě vykazován trend intenzivního a nekoordinovaného záboru zemědělské půdy.

Zdroj: http://www.mzp.cz/cz/news_120426_zprava,

Publikováno: 26.04.2012