12/12/2012

Decentralizované kompostování - spolupráce obcí a zemědělců! Zatímco v zemích s vyspělým odpadovým hospodářstvím je decentralizované kompostování, nejčastějším způsobem řešení problematiky přebytečné biomasy, v České republice se zatím objevují jen první vlaštovky. Decentralizovaným kompostováním se rozumí vytvoření sítě regionálních kompostáren, která pokryje dané území tak, aby veškerý vznikající bioodpad, především BRKO z údržby ploch zeleně obcí a zahrad občanů a rostlinných zbytků z domácností, byl svezen a zpracován s co nejnižšími náklady.   Aby se myšlenka spolupráce mezi obcemi a zemědělci dostala do širšího povědomí, uspořádala Zemědělská a ekologická agentura ZERA sérii výjezdních seminářů, které se postupně uskutečňují ve všech krajích. Tyto vzdělávací akce jsou pro účastníky zdarma díky podpoře Programu rozvoje venkova Ministerstva zemědělství ČR. Jedná se o jednu z aktivit projektu "Management erozně ohrožených půd s využitím kompostu", který si klade za cíl podpořit komunikaci v regionu s cílem využít zdroje živin v místě jejich vzniku.  

Na čtrnácti jednodenních vzdělávacích seminářích je účastníkům představen koncept decentralizovaného kompostování, legislativní podmínky zpracování biologicky rozložitelných odpadů (BRO), praktické informace o provozu zařízení a využívání kompostu na zemědělské půdě a možnosti čerpání prostředků na budování těchto zařízení ze strukturálních fondů EU.   Každý seminář je vždy doplněn exkurzí na kompostárnu v daném regionu. Účastníci se na praktických příkladech seznámí s problematikou zpracování biologicky rozložitelných materiálů, a to jak z pohledu kvality BRKO a dodržení technologie, technického vybavení zařízení, tak z pohledu nastavení a účinnosti systému třídění a sběru a využití výstupu z kompostárny - kompostu.  

UDRŽITELNÝ MODEL SBĚRU   Na již uskutečněných seminářích byl patrný velký zájem o tuto tematiku především ze strany zástupců obcí. Mezi nejčastěji kladené otázky patří, jak by měl vypadat dlouhodobě udržitelný model sběru a zpracování bioodpadu v regionu.   Jako nejvhodnější se podle českých i zahraničních zkušeností jeví začlenit bioodpady do kontextu ostatních odpadů v regionu a hledat nejlevnější varianty svozu a zpracování v územních celcích na úrovni svazku obcí. Pokud přistupuje k otázce bioodpadů každá obec individuálně, dochází k významnému nárůstu nákladů. Nejlevnější variantou je obvykle vytvořit síť kompostáren se svozovou vzdáleností 10 až 15 km a kapacitou asi 1000 až 3000 tun zpracovaného bioodpadu za rok. Tyto kompostárny je ideální provozovat ve spolupráci se zemědělci. Spolupráce se zemědělcem je možná pro každou obec samostatně, ale výhodnější je jako svazek obcí případně jako místní akční skupina. V České republice je již několik dobrých příkladů řešení problematiky komunálních odpadů formou svazku obcí.  

SPOLUPRÁCE OBCE A ZEMĚDĚLCE JE VÝHODNÁ   Zemědělci mají část potřebné techniky, často i vhodné prostory (nepoužívané hnojiště či silážní žlab) a především potřebné zkušenosti se zpracováním biomasy a obsluhou strojů. Obec tedy nemusí kupovat veškerou techniku, která by byla jen částečně využita, nemusí zaškolovat a platit pracovníka a hledat pro něj další využití, neboť provoz decentralizované kompostárny obvykle nepokryje celý pracovní úvazek.   Nabídka obce či svazku obcí přináší zemědělci možnost rozšířit své dosavadní podnikání a zúročit tak své zkušenosti. Navíc zemědělec může část odměny získávat formou kompostu, který zajistí dlouhodobé zvýšení úrodnosti půdy. Zapojení do zpracování bioodpadu v regionu je proto pro zemědělce výhodné. Řeší se tím i častý problém s odbytem výsledného produktu - kompostu.   Vzhledem k tomu, že kompost vyrábí zemědělec, který ho také využívá na svoje pozemky, velmi se tím zvýší důvěra ostatních zemědělců, zahradníků a dalších potencionálních odběratelů v toto kvalitní organické hnojivo.  

Ing. Květuše Hejátková Ing. Lucie Valentová, PhD Olga Křížová ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

Zdroj:

http://odpady.ihned.cz/