Komunikační strategie regionálních integrovaných systémům nakládání s odpady

Název projektu: Zpracování metodiky a příručky k přípravě  „Komunikační strategie k regionálním integrovaným systémům nakládání s odpady s důrazem na recyklaci a energetické využívání odpadů“

PŘÍRUČKA KE STAŽENÍ ZDE

Tato příručka je určena všem, kdo se v rámci přípravy integrovaného systému nakládání s odpady (a ZEVO – zařízení na energetické využívání odpadů –  jako jednoho z klíčových zařízení) zabývají komunikací s veřejností. Přináší základní informace nutné pro přípravu komunikační strategie. Dokument pochopitelně nemůže nahradit činnost specializovaných firem nebo organizací, které se realizací komunikačních aktivit zabývají, nicméně může pomoci při specifikaci požadavků a cílů spojovaných s komunikačními aktivitami.

Účelem této příručky je tedy poskytnout zástupcům samosprávy obcí i krajů základní návod, jak efektivně a účelně komunikovat téma koncepce integrovaného systému nakládání s odpady, resp. ZEVO s veřejností a s ostatními zainteresovanými stranami. Dokument by měl pomoci při stanovení komunikační strategie, při výběru vhodných komunikačních kanálů a při návrhu efektivní formy komunikace s veřejností a dalšími významnými zainteresovanými stranami.

První část této příručky definuje zainteresované strany a profil cílové skupiny včetně podrobného popisu jejích segmentů. Další části dokumentu poskytují informace o tom, jak připravovaný záměr představit jednotlivým subjektům a jaké komunikační kanály zvolit.  

Projekt byl podpořen z programu MPO ČR – EFEKT 2012 a Nadačního fondu SMO ČR na podporu místní samosprávy.