Realizované projekty

Zefektivnění sociálních služeb ve městě Sokolov

Zefektivnění sociálních služeb ve městě Sokolov

reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015390

Ve spolupráci s městem Sokolov realizuje Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s. projekt nazvaný Zefektivnění sociálních služeb ve městě Sokolov, který je financovaný prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost (OPZ). Samotný projekt je zaměřen na zvýšení efektivity plánování sociálních služeb a přeneseně na samotné zvýšení efektivity jejich poskytování na území města Sokolov. Hlavním cílem realizace projektu je vytvoření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Sokolov 2022 až 2024 (SPRSS) a posléze Akční plánu města Sokolov pro oblast sociálních služeb 2022. Projekt přispěje ke zlepšení plánování a koordinace sociálních služeb. Součástí projektu je i vzdělávání zaměstnanců v oblasti plánování sociálních služeb.

Cílem projektu je zvýšení efektivity plánování sociálních služeb a rovněž zvýšení samotné efektivity poskytování sociálních služeb ve městě Sokolov prostřednictvím vytvoření SPRSS a Akčního plánu. Hlavním cílem projektu je tedy podpora plánování sociálních služeb ve městě Sokolov a uzpůsobení či adaptace sociálních služeb stavu a trendům ovlivňujících území včetně budoucího horizontu. Druhotným cílem je analýza současného stavu a nynější efektivity sociálních služeb, která bude sloužit jako základ pro přípravu SPRSS a Akčního plánu. Dále projekt bude zaměřen na účelnější financování sociálních služeb i s možností racionalizace současné struktury sociálních služeb, vyšší zapojení jednotlivých aktérů v oblasti sociálních služeb do procesu přípravy a realizace, lepší koordinaci včetně provázanosti jednotlivých aktérů (poskytovatelů), podchycení dalších sociálně skupin ohrožených.

Základní změnou, kterou má přinést projekt, je efektivnější plánování sociálních služeb ve městě Sokolov, potažmo efektivnější poskytování sociálních služeb. Jedná se zejména o efektivnější vynakládání finančních prostředků města (a dalších prostředků) na zabezpečení sociálních služeb včetně možné racionalizace sítě poskytovatelů sociálních služeb. V soustažnosti s tímto se jedná o účelnější využívání pracovních sil pro účely plánování i samotné činnosti v oblasti sociálních služeb. Aktivity pro vytvoření SPRSS a Akčního plánu a samotná realizace aktivit v důsledku jejich vytvoření povedou k lepší koordinaci sociálních služeb včetně zapojení vnějších aktérů mimo území města (tj. kraje a souvztažnosti s okolními obcemi (ORP)), dále k zapojení širokého spektra aktérů včetně veřejnosti na plánování a samotném poskytování sociálních služeb.

V rámci projektu probíhá rovněž komunikace s poskytovateli sociálních služeb na území města a s dalšími zainteresovanými subjekty za účelem vyhodnocení jejich priorit a zajištění adekvátního souladu s potřebami města.

Projekt je financovaný prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost (OPZ).